Twoje dziecko nie mieści się w wózku,
chciałabyś go sprzedać,
a brakuje Ci czasu?
Może oddać bliskim?
Zainwestuj w swoje dzieci !!!
Zadzwoń do nas, a wszystkim zajmiemy się za Ciebie
przyjedziemy na miejsce
przygotujemy do sprzedaży
zrobimy sesję zdjęciową
wystawimy aukcję
towar wyślemy nabywcy
Tobie zasilimy konto
Zadzwoń!

733 33 00 90
Skontaktuj się
Dowiedz się
Regulamin

Szukaj

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY KOMISOWEJ§1


Komisant zwany dalej Sprzedającym oświadcza, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą towarów w formie obrotu wtórnego.


§2


Przyjęcie towarów w komis i ich sprzedaż odbywa się każdorazowo na podstawie umowy zawartej pomiędzy Sprzedającym a Komitentem zwanym dalej "Deponującym".
Komitent "Deponujący" zobowiązany jest najpóźniej w terminie 2 dni od daty przekazania towarów Sprzedającemu do zawarcia Umowy Komisu lub odebrania towarów.


§3


Komitent "Deponujący" zobowiązany jest do przekazania towarów wolnych od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń na rzecz osób trzecich. W przypadku zaistnienia wad Deponujący jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej na skutek ich wystąpienia.


§4


Sprzedający od chwili otrzymania przedmiotu umowy ponosi wszelkie ryzyko ich uszkodzenia i utraty. Sprzedający obowiązany jest zachować należytą staranność w tym zakresie.


§5


Sprzedający może sprzedać towar Nabywcy za kwotę większą niż określona w umowie z Deponującym.


§6


Sprzedający pobiera prowizję w wysokości 20% od ceny sprzedaży towarów o wartości powyżej 50 zł i 30 % dla towarów o wartości poniżej 50 zł poszczególnych przedmiotów.


§7


Sprzedający pobiera prowizję w wysokości jak w par.6 od ceny sprzedaży każdego przedmiotu.

  1. W przypadku, gdy zdeponowany przedmiot nie zostanie sprzedany w okresie 60 dni kalendarzowych następuje automatyczna obniżka jego ceny o 15%. Sprzedający jest uprawniony do kolejnych obniżek ceny sprzedaży o 15% z upływem każdych następnych 30 dni kalendarzowych.
  2. W przypadku nie sprzedania zdeponowanych przedmiotów po upływie 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, Komitent "deponujący" zobowiązany jest do odebrania towaru od Sprzedającego na własny koszt w terminie 7 dni roboczych.
  3. Sprzedającemu w przypadku zwłoki w odbiorze towaru przez Komitenta "deponującego" w terminie określonym w ust. 2, jak również zwłoki w podpisaniu umowy komisu po dacie zdeponowania towarów u Sprzedającego przysługuje -wynagrodzenie z tytułu przechowania towaru w kwocie 5 zł za każdy dzień zwłoki.
  4. W razie nieodebrania rzeczy w okresie 30 dni od daty wyznaczenia dodatkowego terminu rzecz przechodzi na własność Sprzedającego (zgodnie z art. 180 Kodeksu Cywilnego jako towar porzucony) i zostanie przekazany na cele charytatywne.


§8


Komitenet "deponujący" ma prawo wycofać towar, lecz jeżeli wycofanie towaru następuje przed upływem 30 dni kalendarzowych od daty złożenia towaru u Sprzedającego, Komitent "deponujący" musi zapłacić karę umowną w wysokości 10% wartości wycofanego towaru


§9

 

  1. Nabywca zobowiązuje się odebrać zakupiony towar w terminie 48 godzin od daty zapłaty ceny towaru.
  2. W przypadku zapłaty części ceny towaru przez Nabywcę, w razie braku innego pisemnego zastrzeżenia kwota jest uważana za zadatek.
  3. W przypadku wydania towaru Nabywcy po wpłacie zadatku, własność towaru Nabywca nabywa z chwilą zapłaty pozostałej części ceny towar.


§10


Komisant nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne towaru.


§11


Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1.01.2013 r.

Dołącz do
swoich znajomych!