MAMY SREBRO

MAMY SREBRO

Srebrny medal i tytuł wicemistrzowski przywozi nasza ekipa z Będzina, gdzie...
WSPÓLNE INWESTYCJE DROGOWE

WSPÓLNE INWESTYCJE DROGOWE

Z myślą o wspólnych działaniach w nadchodzącej kadencji samorządowej,...
UROCZYSTOŚCI W PIAŚNICY

UROCZYSTOŚCI W PIAŚNICY

W niedzielę zakończyły się obchody XII Dni Piaśnickich organizowanych...
CENNE ZWYCIĘSTWO

CENNE ZWYCIĘSTWO

Wyjazdowa wygrana piłkarzy WKS Gryf Wejherowo z Chojniczanką II Chojnice...
BŁĘKITNY MARSZ

BŁĘKITNY MARSZ

Dla uczczenia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, ulicami miasta przeszła...
18
Czwartek
Kwiecień 2024
Loading...
Poprzedni Kwiecień Następny
Po Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12345
imieniny:
Apoloniusza, Bogusławy, Gościsławy
Zgłoś wydarzenie Pokaż kalendarz

INWESTYCJA WIDMO

2023-01-31 11:53:36

Przebieg Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta rzucił nowe światło na sprawę budowy galerii handlowej w centrum Wejherowa, w kwartale wyznaczonym ulicami: Sienkiewicza, św. Jana, Wałową i Srebrny Potok. W obradach wzięli udział przedstawiciele inwestora – firmy Park Wejherowo Sp. z o.o.

W ciągu trzech godzin poznaliśmy szereg faktów oraz usłyszeliśmy sporo nowych informacji, które pozwalają wreszcie wyrobić sobie zdanie w sprawie niedoszłej inwestycji, a także nakreślić możliwe perspektywy, co dalej. Zestawiając razem usłyszane informacje, możemy także odtworzyć chronologię zdarzeń.

W 2013 roku Gmina Miasta Wejherowa sprzedała firmie Progress XVII Sp z o.o. teren w centrum miasta w kwartale ulic: Sienkiewicza, Wałowej, Srebrny Potok, św. Jana, za łączną cenę 8.696.100 zł. Nabywca zobowiązał się do wybudowania na tym terenie galerii handlowej wraz z drogą dojazdową. Zgodnie z umową, całość inwestycji miała zakończyć się w kwietniu 2018 r. (pięć lat od momentu zakupu nieruchomości). W przypadku niedotrzymania terminu, Gmina Miasta Wejherowa miała prawo naliczyć i egzekwować kary umowne: z tytułu nieoddania do użytkowania galerii handlowej - 10% ceny brutto nabycia przedmiotowej nieruchomości (869.610 zł) za każdy pełny rok opóźnienia, z tytułu niewybudowania drogi – 1.000.000 zł.

W trakcie procedowania decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę, w czynności administracyjne włączyła się strona trzecia – Stowarzyszenie Ekologiczne "BIOS", co wpłynęło na znaczne wydłużenie okresu uzyskania niezbędnych pozwoleń na rozpoczęcie budowy. Zajęło to inwestorowi aż trzy lata, a pozytywną decyzję środowiskową oraz pozwolenie na budowę inwestor otrzymał dopiero w sierpniu 2016 roku. W tej sytuacji w czerwcu i wrześniu 2017 roku inwestor zwracał się na piśmie do Prezydenta Wejherowa o przesunięcie terminu oddania do użytkowania galerii handlowej oraz drogi o trzy lata (z pierwotnego termin: kwiecień 2018 r. na kwiecień 2021 r.), co wiązało się m.in. z przesunięciem terminu od jakiego Gmina Miasta Wejherowo miałaby prawo naliczać kary za niewywiązanie się z umowy w terminie. Prezydent Wejherowa zgodził się z argumentacją inwestora, ponieważ napotkał on na przeszkody formalne, o których nie mógł wcześniej wiedzieć, na które nie miał wpływu i które obiektywnie spowodowały opóźnienie w otrzymaniu niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji zgód i pozwoleń. Pomimo zgody na zmianę terminu oddania do użytkowania galerii handlowej, inwestycja nie została zakończona zgodnie z planem.

W maju i grudniu 2020 r. inwestor ponownie zwracał się na piśmie z propozycją kolejnego przesunięcia terminu oddania inwestycji do użytkowania. Tym razem Prezydent Wejherowa nie wyraził na to zgody. Inwestor nie przedstawił żadnych powodów, na które nie maił wpływu, które uzasadniałyby wyrażenie zgody na zmianę terminu oddania do użytkowania centrum handlowego.

W związku z niezrealizowaniem warunków umowy, w 2021 roku Miasto Wejherowo rozpoczęło proces naliczenia i egzekwowania kar umownych z tytułu nieoddania do użytkowania galerii handlowej (kwota 869.610 zł) oraz drogi. (kwota 1.000.000 zł). Gmina Miasta Wejherowa wystąpiła do sądu i do komornika w celu wyegzekwowania należności, dodatkowo wnioskując o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej na rzecz Gminy Miasta Wejherowo. W związku z prowadzoną egzekucją, komornik zajął konta bankowe inwestora.

Nadzwyczajne Sesja Rady Miasta Wejherowa w dniu 30 stycznia 2023 r. zwołana została na prośbę inwestora – Park Wejherowo Sp. z o.o., która to firma wcześniej funkcjonowała pod nazwą Galeria Srebrna Sp. z o.o. spółka komandytowa, a to z kolei powstała w wyniku przekształcenia firmy Progress XVII, który to podmiot zawarł z Gminą Miasta Wejherowo umowę zakupu gruntu w centrum miasta celem wybudowania galerii handlowej.

Mamy więc do czynienia z prawną ciągłością istnienia podmiotu gospodarczego, na którym ciążą określone obowiązki i zobowiązania. Skład udziałowców spółki na przestrzeni lat ulegał wielokrotnym zmianom. Zauważyć należy jednak, że pomimo przekształceń i zmian nazwy, za każdym razem mieliśmy do czynienia z tzw. spółką celową, która została powołana wyłącznie w celu zrealizowania jednej konkretnej inwestycji.

Inwestor w osobach prezesa Park Wejherowo Sp. z o.o. Tomasza Sochy, prokurenta Andrzeja Szczygielskiego oraz mecenas Agnieszki Bober, postanowił poinformować radnych oraz mieszkańców o aktualnym stanie prac związanych z budową galerii, a także uzyskać przychylność Rady Miasta na zawarcie kompromisu z Prezydentem Wejherowa w sprawie polubownego rozwiązania trwającej egzekucji kar umownych, a także przesunięcia terminu wybudowania galerii i drogi dojazdowej. Pisemny wniosek w tej sprawie był rozpatrywany przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta, (która jednogłośnie uznała wniosek inwestora za bezzasadny) oraz był przedmiotem debaty i głosowania Rady Miasta. Ostatecznie radni 14 głosami za, przy 2 wstrzymujących, pozytywnie ocenili dotychczasowe działania Prezydenta Wejherowa w przedmiotowej sprawie, a złożony przez inwestora wniosek o zawarcie ugody uznali za niezasadny. Rada Miasta uznała, że dochodzenie kar umownych nie może być traktowane jako utrudnianie działań inwestora, gdyż wynika to z zawartej umowy i przepisów prawa. Ponadto inwestor nabywając nieruchomość gruntową był w pełni świadomy ciążących na nim obowiązków i konsekwencji z ich niewypełnienia, jak również potencjalnego ryzyka gospodarczego.

Radni większością głosów poparli stanowisko Prezydenta Miasta o braku zgody na zawarcie ugody w sprawie kwoty 1.869.610 zł kar naliczonych za opóźnienie realizacji inwestycji oraz przesunięcie terminu oddania do użytkowania obiektu handlowego oraz drogi przez Park Wejherowo Sp. z o.o.

Pomimo obecności na sali, w głosowaniu nie wzięła udziału czwórka radnych tworząca klub PiS dla Wejherowian, co wywołało niemałe zdziwienie pozostałych radnych.

W toku blisko trzygodzinne debaty dowiedzieliśmy się także że w roku 2019 inwestor prowadził zaawansowane rozmowy z jednym z lokalnych podmiotów w sprawie odsprzedania mu terenu. Ostatecznie do zawarcia umowy nie doszło. Podmiot ten, jak twierdzi Park Wejherowo Sp. z o.o., został wynajęty do wykonania ziemnych prac niwelacyjnych ale bez wiedzy i zgody właściciela terenu dokonał na własną rękę wydobycia piasku na skalę przemysłową (23 tys. m3 gruntu), czym naraził spółkę Park Wejherowo na straty finansowe. Sprawa ta została zgłoszona do Prokuratury.

Park Wejherowo Sp. z o.o., jako właściciel terenu pomiędzy ul. św. Jana a torami kolejowymi, wydzierżawił go firmie  trzeciej, która urządziła tam płatny parking. Część radnych takie działanie, w świetle próby zawarcia przez inwestora ugody z miastem, odebrała jako nieprzyjazne. Radni przypominali, że teren ten został inwestorowi sprzedany po to aby stanowił zaplecze postojowe dla osób odwiedzających galerię handlową.

Podczas sesji radnym zaprezentowano wizualizacje galerii handlowej, jaka ma zostać wybudowana przez Park Wejherowo Sp. z o.o. Przedstawia ona inną koncepcję od pierwotnej. Inwestor, mając na uwadze zmieniające się trendy w handlu wielko powierzchniowym, postanowi przygotować obiekt posiadający szereg odrębnych lokali handlowo-usługowych dostępnych nie z wielkiego wewnętrznego pasażu, a z odrębnymi wejściami z zewnątrz. Zmniejszy się także łączna powierzchnia użytkowa części handlowej o około 20-25% w stosunku do pierwotnego projektu (będzie to ok. 15 tys. m2).

Inwestor zadeklarował, że jest w kontakcie ze specjalistycznymi firmami zajmującymi się komercjalizacją powierzchni handlowych, które prowadzą wstępne rozmowy z dużymi podmiotami zainteresowanymi wynajęciem powierzchni handlowej w lokalizacji w Wejherowie. W niedługim czasie inwestor zamierza także zakończyć proces uzyskania decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę, a czas potrzebny na zrealizowanie inwestycji określa na 24 miesiące od momentu otrzymania niezbędnych pozwoleń i zgód. Przedsięwzięcie miałby zostać sfinansowane w większości kredytami bankowymi. Jednocześnie spółka Park Wejherowo, przy kapitale zakładowym w wysokości 167,5 tys. zł posiada zobowiązania z tytułu pożyczek na łączną kwotę około 31 mln zł. Wartość ta przewyższa majątek posiadany przez spółkę, której głównym składnikiem jest nieruchomość gruntowa niezabudowana w Wejherowie.

W toku Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta w dniu 30 stycznia poznaliśmy aktualny stan zaangażowania i sytuację prawną inwestycji. Fakty nie wyglądają dobrze. Podmiot który zobowiązał się do wybudowania galerii handlowej i drogi jest znacznie zadłużony, prowadzona wobec niego jest egzekucja kar umownych z tytułu niezrealizowania inwestycji, komornik zajął rachunki bankowe spółki. Na terenie przyszłego centrum handlowego nic się nie dzieje, inwestor nie dysponuje ważnym pozwoleniem na budowę, co oznacza, że żadne prace rozpocząć się nie mogą. Udziałowcy Park Wejherowo Sp. z o.o. są przekonani, że z pomocą innych firm których są właścicielami, uda się pozyskać kredyty bankowe w wysokości niezbędnej do zrealizowania inwestycji, a oddana do użytku przestrzeń usługowo-handlowa zostanie szybko wynajęta zarówno przez duże krajowe i międzynarodowe sieci handlowe oraz lokalnych przedsiębiorców.

Przyszłość przed galerią handlową rysuje się bardzo mgliście.

Tomasz Magulski

tomasz.magulski@tubawejherowa.plPrzeczytaj również
Dla uczczenia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, ulicami miasta przeszła tradycyjna już, błękitna parada, której uczestnicy manifestowali solidarność i wsparcie dla osób ze spektrum autyzmu....

2024-04-15 15:02:26

W najbliższą sobotę odbędzie się pierwsza w tym roku edycja Galerii Wejherowskie Klamoty. Oprócz możliwości zakupy ciekawych i atrakcyjnych przedmiotów, organizatorzy przygotowali także...

2024-04-11 10:17:54

Frekwencja dopisała. Przez cały dzień Galeria Wejherowskie Klamoty nie narzekała na brak odwiedzających. Mieszkańcy kolejny raz udowadniają, że powtórne wprowadzanie do obiegu przedmiotów z...

2024-04-15 14:25:02

NAJNOWSZE OKAZJE

NAJNOWSZE TUBONY

NAJNOWSZE GAZETKI

Dołącz do
swoich znajomych!